Skip to main content

Drogi Kliencie,

w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO, przygotowaliśmy informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest i będzie Olek Motocykle Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Szklana 17, NIP: 5472172225 (dalej: my).

Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Szklana 17, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Dane osobowe”

– telefonicznie: +48 784-785-046, +48 508-240-566

– mailowo: biuro@olekmotocykle.pl

 1. Inspektor ochrony danych osobowych

W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.olekmotocykle.pl

 1. Skąd mamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy :

– bezpośrednio od Państwa

– ze źródeł publicznie dostępnych, jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Baza internetowa REGON, VIES,  Google czy innych podobnych źródeł.

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród poniższych celów:

– w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

– w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Olek Motocykle,

– w celu wykonania umowy zawartej z Olek Motocykle na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,

– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Olek Motocykle, np. wystawienia faktury, paragonu,

– w celu założenia i administrowania Państwa konta na sklepie internetowym zintegrowanego z systemami informatycznymi i księgowymi Olek Motocykle,

– w celach marketingowych produktów i usług Olek Motocykle, w tym konkursów i akcji promocyjnych, ofert handlowych wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter)

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z jednym lub kilkoma z wymienionych powyżej celami, prosimy o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).

 

 1. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

– zawarcie i wykonanie umowy z Olek Motocykle,

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Olek Motocykle (np. wystawienie faktury, paragonu),

– prawnie uzasadniony interes Olek Motocykle (działania lub wykonanie umowy zawartej z Olek Motocykle na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

– wyrażona przez Państwa zgoda.

 1. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Olek Motocykle, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe , mimo braku wycofania zgody, jeżeli Państwo będziecie nieaktywni przez okres 5 lat, tzn. przez 5 lat nie zalogujecie się Państwo na stronie naszego sklepu internetowego  i  żadnym z naszych obecnych i przyszłych serwisów internetowych , nie weźmiecie udziału w żadnym konkursie ani nie skorzystacie z żadnej akcji promocyjnej zorganizowanej przez Olek Motocykle, lub nie zareagujecie na żadną z naszych wiadomości marketingowych, oraz nie dokonacie żadnych zakupów w Olek Motocykle.

 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać:

– innym firmom, spółkom z nami współpracującymi  w celu realizacji Państwa umowy z nami zawartej

– naszym dostawcom , którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z klauzulami ochrony danych osobowych przyjętymi przez Komisję Europejską

– firmom, agencjom organizującym w naszym imieniu konkursy, akcje promocyjne. Takie podmioty przetwarzają Państwa dane tylko i wyłącznie na podstawie umowy  z nami i tylko zgodnie z naszym poleceniem.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do wycofania zgody / umowy

– prawo dostępu do Państwa danych osobowych

– prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych

– prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

– prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora danych osobowych. Jednakże wykonamy Państwa żądanie tylko wówczas, gdy będzie to możliwe technicznie.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).

 1. Prawo wycofania zgody

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody / umowy z nami zawartej. W związku z tym macie Państwo pełne prawo na wycofanie zgody / umowy w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody / umowy przed jej wycofaniem.

Zgodę / umowę mogą Państwo wycofać poprzez kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).

 1. Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

 1. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Olek Motocykle?

Z dniem 25.05.2018 roku właściwym organem nadzorczym w kwestii ochrony Państwa danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.